Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM SEKTORU U SRBIJI – DOPRINOS DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA I ANALIZI PRAVNOG OKVIRA

Sažetak

U nameri da predstavi osnovne karakteristike domaćeg pravnog okvira kojim je uređeno zapošljavanje u različitim organizacijama tzv. javnog sektora, autorka daje osnovne napomene o značenju pojmova koji se u vezi sa ovom temom najčešće koriste u javnosti. U određivanju tih pojmova, ona polazi od važećih propisa i strateških dokumenata i ukazuje na razlike između obuhvata tih pojmova, kao i na razlike i eventualne nedostatke u njihovom određenju u tim dokumentima. Pored toga, u tekstu je dat kratak prikaz osnovnih odredaba o zapošljavanju u identifikovanim različitim organizacionim oblicima, odnosno identifikovana su četiri različita pravna režima koja se primenjuju na zapošljavanje u organizacijama javnog sektora. U okviru zaključnih razmatranja, istaknuti su glavni nedostaci važećeg pravnog okvira koji se ogledaju pre svega u: nepostojanju zvanične tipologije organizacionih oblika, odnosno nekonzistentnost u određivanju statusa pojedinih organizacija, što za sobom povlači i razlike u pravnom režimu, u ovom slučaju, zapošljavanja; širokim mogućnostima za izuzimanje pojedinih organizacionih oblika iz opšteg režima zapošljavanja; kao i mogućnostima za izostavljanje uobičajene procedure zapošljavanja, čak i u okviru opšteg režima državno-službeničkog sistema.

Ključne reči:

Reference

  1. Centar za evropske politike, Between Discretion and Professionalism: Merit-based Recruitment Policy in the Context of Serbia’s Accession Negotiations with the EU, 2014, http://www.europeanpolicy.org/images/french/brief_cs_francuska_final_en.pdf (последњи пут преузето 13.12.16.)
  2. Зоран Ивошевић, Радно право, Осмо измењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета Унион и ЈП Службени гласник, Београд, 2015.
  3. Јелена Jеринић, Анализа правног и институционалног оквира у вези са запошљавањем у jавном сектору, Центар за слободне изборе и демократију, БИРН, ПАЛГО Центар, 2015.
  4. Богољуб Милосављевић, Управно право, треће измењено и допуњено издање, JП Службени гласник, Правни факултет Универзитета Унион у Београду, Београд, 2010.
  5. Богољуб Милосављевић, Марио Рељановић, Aнализа позитивноправних прописа којима је дефинисан радноправни статус запослених у свим деловима јавне управе у Републици Србији, ПАЛГО Центар, 2015.
  6. SIGMA/OECD, Public administration reform assessment of Serbia, April 2014 – http://www.sigmaweb.org/publications/Serbia-Assessment-2014.pdf (последњи пут преузето 14.12.16.)
  7. Слободан Ћамиловић, Приручник за попуњавање извршилачког радног места у органима државне управе и службама Владе, Диал, Београд, 2007.
PERIODIKA Administracija i javne politike 3/2016 УДК 35.082(497.11) 7-27
ç