Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

SUROVI KAPITALIZAM PONOVO MEĐU SRBIMA

Sažetak

Prikaz knjige: Uroš Šuvaković, Tranzicija: prilog sociološkom proučavanju društvenih promena, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2014.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2015 УДК 316.334.2/.3(497.11)(049.3) 273-290
ç