Tema broja

Posebno izdanje 2019

SAVREMENI JEZIČKI PROBLEMI ARHITEKTONSKOG CRTEŽA I NjEGOVO SVOJSTVO DIJAGRAMA

Sažetak

Prikazano istraživanje se u domenu teorije i filozofije bavi savremenim jezičkim problemima arhitektonskog crteža i pitanjima koja se tiču njegovih komunikacijskih svojstava. Arhitektonski crtež pritom smatramo kompleksnim medijem koji raspolaže višestrukom komunikacijskom ulogom – između ideje i njene formulacije u radu arhitekte i između arhitekte i drugih aktera u procesima interpretacije, analize, arhiviranja i izgradnje. Ispitivanje sprovodimo uzimajući u obzir dijagram, ne kao zasebnu vrstu crteža već kao jedno od osnovnih svojstava arhitektonskog crteža koje prevazilazi razlike u promeni paradigme sa ručne izrade na digitalni crtež. Uzimajući u obzir istorijske perspektive, u odnosu na savremeni trenutak predlažemo aspekte analize koji kroz pitanja jezika i dijagrama postavljaju kontinuitet u mediju arhitektonskog crteža i motivišu teme etike i politike crtanja u arhitekturi. Filozofsko-teorijski korpus istraživanja zasniva se na razmatanjima linije (Derida), slike i crteža (Bart) i koncepta prevodljivosti (Benjamin, Bendžamin). Utemeljenja u savremenim arhitektonskim teorijama izgrađena su na tezama o aktuelnim ulogama arhitektonskog crteža, o problemima prevođenja (Evans) i različitim aspektima dijagrama (Vidler). Oslanjajući se na istorijske, interpretativne i komparativne analize ovaj rad predlaže studiju koja u prvi plan ističe procese prevodljivosti i rezultira u domenu višeznačnosti arhitektonskog crteža i njene manifestacije u performansama dijagrama kao strategije prevođenja.

Ključne reči:

Reference

  • Бнин-Бнински Анђелка, Улога архитектонског цртежа у динамици поделе стамбеног простора, Докторска дисертација, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2018.
  • Barthes Roland, Image Music Text, Fontana Press, London, 1977.
  • Benjamin Andrew, “Translation and ambiguity: Towards a reformulation”, The AALITRA Review: A Journal of Literary Translation, AALITRA, Melbourne, 5/2012, стр. 39-46.
  • Benjamin Andrew, “The preliminary: Notes on the force of drawing”. The Journal of Architecture, Routledge, London, 19(4)/2014, стр. 470–482.
  • Benjamin Walter, “The Task of the Translator,” Walter Benjamin Selected Writings, Volume 1:1913–1926, (eds. Michael W. Jenning, Marcus Bullock), Harvard University Press, London, 2002, стр. 253-263.
  • Derrida Jacques, À dessein, le dessin, Franciscopolis, Le Havre, 2013.
  • Evans Robin, “Translations from drawing to building”,  Translations from Drawing to Building and Other Essays (ed. Robin Evans),  MIT Press, Cambridge, 1997, стр. 153-193.
  • Ortenberg Alexander, “The project of architecture and the tools of its construction: The shifts and delays in the history of drawing media and equipment”, Re: Building: 98th ACSA Annual Meeting (eds. Bruce Goodwin, Judith Kinnard), ACSA Press, Washington DC, 2010, стр. 668-677.
  • Vidler Anthony, “Diagrams of diagrams: Architectural abstraction and modern representation”, Representations,  UC Press, Orlando, 72/2000, стр. 1–20.
  • Robert E. Somol, “Dummy text, or the diagrammatic basis of contemporary architecture”, Risco: Revista de Pesquisa Em Arquitetura e Urbanismo, IAU-USP, Sao Paulo, 5(1)/2007, стр. 168-178.
PERIODIKA Srpska politička misao - posebno izdanje 2019 Posebno izdanje 2019 УДК 72.011.1 223-241
ç