Tema broja

POLITIČKE PARTIJE I IZBORI U SRBIJI 2012. GODINE

ODNOS PARLAMENTA I NEZAVISNIH TELA U POLITIČKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

Nezavisna regulatorna tela su relativno nova pojava u pravnom i političkom sistemu Republike Srbije, a ipak su za kratko vreme uspela da se nametnu kao važan mehanizam u procesu kontrole izvršne vlasti. Rad nastoji da ispita nastanak, razvoj i specifič­nosti ovih tela u Srbiji, kao i njihov odnos sa Na­rodnom skupštinom. Kroz analizu normativnog okvira, ali i prakse dosadašnjeg funkcionisanja četiri nezavisna tela (Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Državne revizorske institucije i Agencije za borbu protiv korupcije), autor teži da utvrdi da li ponuđeni mehanizmi zadovoljavaju potrebe građana; kakav je odnos parlamenta i nezavisnih tela; i koji su problemi u njihovom radu. Autor predlaže potencijalna rešenja za probleme koji pogađaju nezavisne institucije; pored manjkavosti u zakonskom okviru, osvrnuo se i na tehničke prepreke, kao i na političke prepreke koje se manifestuju na različite načine: od potpunog zanemarivanja ovih institucija od strane vlade i parlamenta, pa do namerne opstrukcije i direktnih pritisaka. Cilj rada stoga nije samo da ukaže na prirodu odnosa skupštine i nezavisnih tela, već da angažovano pristupi poboljšanju opšteg društveno političkog konteksta u kome se danas razvija demokratija u Srbiji.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Baron de Montesquieu Charles de Secondаt, The Spirit of Laws, Batoche Books, Kitchener, 2001.
  2. Јанковић Саша, „Омбудман – заштита људских права и контрола администрације“, Владавина права одговорност и контрола власти, КАС, Београд, 2009.
  3. Јергин Данијел, Станислав Џозеф, Командни висови, Народна књига Алфа, Београд, 2004.
  4. Леко Вера, Финансијско право, УДГ, Подгорица, 2010.
  5. Лилић Стеван, „Парламент, независни државни органи и тела, и борба против корупције у Србији“, Народна скупштина Републике Србије и независни државни органи/тела, УНДП Србија, Београд, 2009.
  6. Орловић Славиша, „Парламент и независна тела“, Народна скуп­штина Републике Србије и независни државни органи/тела, УНДП Србија, Београд, 2009.
  7. Петров Владан, „Устав и контролни органи (независни државни ор­гани) – покушај одређења места и улоге контролних органа у устав­ном систему“, Народна скупштина Републике Србије и независни др­жавни органи/тела, УНДП Србија, Београд, 2009.
  8. Радојевић Миодраг, „Два века омбудсмана – шведски Justitiombudsman“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009.
  9. Радојевић Миодраг, „Независна (регулаторна) тела и институције у Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010.
  10. Роуз Ејкерман Сузан, Корупција и власт: узроци, последице и ре­форма, Београд, Службени гласник, Београд, 2007.
  11. Hammond Kevin, Speech delivered at the Institute of Public Administra­tion Australia, WA Division, Perth, 2005.
  12. Craig P.P., Administrative Law, Sweet & Maxwell, London, 2003.
  13. Чупић Чедомир, „Системска корупција“, Политички живот, Слу­жбени гласник, Београд, бр. 2/2011.
  14. Шабић Родољуб, „Положај повереника за информације“, Народ­на скупштина Републике Србије и независни државни органи/тела, УНДП Србија, Београд, 2009.
  15. Веб сајт дневног листа Политика: www.politika.rs
  16. Веб сајт недељника Време: www.vreme.com
  17. Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за годину. Доступно на: http://www.acas.rs/sr_cir/component/content/article/229.html, последњи пут приступљено 15. 07. 2012.
  18. Закон о Агенцији за борбу против корупције, Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11.
  19. Закон о Државној ревизорској институцији, Службени гласник РС, бр. 101/05, 54/07, 36/10.
  20. Закон о заштитнику грађана, Службени гласник РС, бр. 79/05, 54/07.
  21. Закон о јавним агенцијама, Службени гласник РС, Београд, бр. 18/05.
  22. Закон о Народној скупштини, Службени гласник РС, Београд, бр. 9/10.
  23. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Слу­жбени гласник РС, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10.
  24. Извештај Европске комисије о напретку Србије за 2010. годину. Ser­bia 2010 Progress Report, Brussels, 9 November 2010, SEC (2010) 1330.
  25. Пословник Народне скупштине Републике Србије, Службени гла­сник РС, Београд, бр. 52/10.
  26. Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2011. годину. Доступно на: http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/izvestaji/godisnji-izvestaji, последњи пут приступљено 07. 2012.
  27. Саопштење Савета за борбу против корупције Владе Републике Србије, Београд, 10. 03. 2010.
  28. Споразум о стабилизации и придруживању, Службени гласник РС међународни уговори, бр. 83/08.
  29. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, Београд, бр. 98/06.
PERIODIKA Politička revija 3/2012 УДК: 328.18(497.11) 85-111
ç