Tema broja

AKTUELNO

NASILNI OBLICI KOMUNIKACIJE: MOBING; PRIKAZ STUDIJE SLUČAJA U ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA

Sažetak

Predmet rada jeste problematika mobinga, sagledana kroz analizu uticaja ove pojave na čoveka u radnoj sredini. Konkretno, analizira se slučaj mobinga u javnoj upravi/administraciji, tačnije u domovima zdravlja u Srbiji, odnosno Beogradu. Kako mobing predstavlja vrstu socijalnog nasilja, ali prvenstveno – oblik nasilne komunikacije, verbalne ili neverbalne, slučaj koji prikazujemo u radu, primer je takve vrste nasilnog opštenja u državnoj (javnoj) upravi. Pomenućemo i neke od definicija, kao i trenutne načine borbe protiv mobinga u Srbiji, kroz osvrt na psihološko određenje agresije, odnosno pomenutog nasilnog ponašanja koje dovodi do ove pojave u javnim institucijama, a kroz konkretan primer u zdravstvu.
Cilj rada je, da se, na osnovu pomenutog slučaja mobinga u zdravstvu, ukaže pažnja na iznalaženje načina prevazilaženja ovakve socijalne anomalije, uz pomoć preventive, u vidu edukacija i osnaživanja radnog čoveka, posebno na nivou države (državnih institucija).
Od metoda, korišćena je studija (višestrukog) slučaja, uz instrument intervjua sa predsednicom sindikata lekara, odnosno sa mobingovanim predstavnicima sindikata, u smislu sagledavanja fenomena koji se pojavio na nivou javne uprave i administracije, a u sferi društvenih nauka. Rezultati rada trebalo bi da donesu sveobuhvatnu promenu uvida u definiciju i značenja fenomena, na svrsishodan nivo primenljivosti, kako na nivou pojedinca u radnoj sredini, tako i na državnoj lestvici posmatranja.

Ključne reči:

Reference

  • Големан Данијел, Емоционална интелигенција, Геопоетика, Београд, 2009.
  • Диги Леон, Преображај јавног права, Геца Кон, Београд, 1913.
  • Жилић Марија, Јанковић Јoсип, “Насиље”, Социјалне теме, Загреб,
  • КостелићМартић Андреја: Мобинг: психичко малтретирање на радноме мјесту, Школска књига, Загреб, 2005.
  • Миленковић Дејан, Јавна управа: одабране теме, Чигоја, Београд, 2013.
  • Радић Радивој, „Две цртице о мобингу у средњем веку“, Годишњак за друштвену историју, 2, 2011, Одељење за историју, Филозофски факултет, Београд.
  • Симеуновић Драган, Теорија политике 1. део, Удружење “Наука и друштво” Београд, 2002.
  • Томић Зорица, Комуникација и јавност, Чигоја, Београд, 2004.
  • Закон о спречавању злостављања на раду, Службени гласник РС, бр. 36/2010.
  • Закон о безбедности и здрављу на раду, Службени гласник РС, бр. 101/2005, 91/2015, 113/2017.
  • Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, одлука УС и 113/2017.
  • Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 94/2016.
  • Посебан колективни уговор за државне органе Службени гласник РС, бр. 25/2015, 50/2015, 20/2018, 34/2018.
  • Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Службени гласник РС, бр. 1, јануар 2015.
  • Laymann, Heinz: Mobing and Psychological Terror at Work Places, Violence and Victims, 5 (1990)
  • Se, The definition of mobbing at workplaces, http://www.leymann.se/English/12100E.HTM, 24/01/2019
  • http://www.vds.rs/PodrskaZrtvamaMenu.htm, 30/01/2019
  • http://www.vds.rs/PrimerOobracanjaSluzbiVDSInfoIPZ.htm, 30/01/2019
  • https://www.eurofound.europa.eu/country, 29/01/2019
  • http://www.ramrrs.gov.rs/, Интернет: 28/01/2019
  • https://mobing.rs/category/aktivnosti/, 28/01/2019
PERIODIKA Politička revija 3/2019 3/2019 УДК 343.62-057.16:614.2 169-187
ç