Tema broja

EVROPA I EVROAZIJA

MOLDAVIJA I PRIDNJESTROVLJE U KLASIČNOJ GEOPOLITICI KARLA HAUSHOFERA

Sažetak

Polazeći od stava moldavskog vladara iz XV veka, Stefana Velikog, da Moldavija predstavlja «vrata hrišćanstva», kao i drevnih moldavskih letopisaca, koji su svoju otadžbinu nazivali «državom na putu svih nevolja», autor ukazuje  da su teritorije Moldavije i Pridnjestrovlja, koje se protežu sa severa na jug dolinom Dnjestra, od Karpata do Crnog mora, bile kako tada a tako i danas, veoma važne u geopolitičkom smislu.

Pokušavajući da odgonetne kakva je «sudbina» Moldavije i Pridnjestrovlja, autor ukazuje na stavove jednog od osnivača naučne discipline pod nazivom geopolitika, nemačkog profesora i generala Karla Haushofera koji je još 30-ih godina XX veka smatrao da Dnjestrovsko-prutsko međurečje pripada Rusiji.

Da bi se Pridnjestrovlje, odnosno Moldavija «vratili Rusiji» potrebno je obratiti pažnju na unijatski i prokatolički lobi, koji nastupa preko Rumunije, države sa statusom glavnog vatikanskog lobiste i vatikanskog ekumeniste među pravoslavnima.

Ključne reči:

Reference

    • Букарский В.В., Геополитическое значение Днестра как границы // Ежегодный исторический альманах Приднестровья. 2004. № 8.
    • Дугин А.Г., Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997.
    • Тихонравов Ю.В., Геополитика. М. 2000.
    • Фролов К.А., Приднестровский регион в геополитической системе координат восточно-христианской цивилизации // Приднестровье в геополитической системе координат ХХI века. Тирасполь, 2002.
    • Хаусхофер Карл, О геополитике: работы разных лет. М., 2001.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2018 2/2018 УДК 327::911.3(478)]:32 Haushofer K 123-134
ç