Tema broja

MEĐUNARODNI ODNOSI

INTERPRETATIONS OF THE NATIONAL INTERESTS – A QUALITATIVE RESEARCH

Sažetak

The aim of this paper is to present various interpretations of the concept of national interests in the qualitative research we have conducted. Our qualitative research was carried out as a methodological research of the issue of the validity of the indicators used in a large international quantitative research. The use of the qualitative approach enables us to better understand the meanings attached to the notion of the national interest in the domestic context. The results show certain polarization between meanings referring to an international (or interethnic) context on the one hand, and interpretations concerning the internal problems of the country on the other. A large number of respondents point out the lack of defining national interests, or their continued and consequent implementation.

Ključne reči:

Reference

  1. Јанковић Александар, „Промене вредносних оријентација младих у периоду постсоцијалистичке трансформације“, Социолошки дискурс, год. 6, бр. 11, 2016.
  2. Лазић Младен, Чекајући капитализам: настанак нових класних односа у Србији, Београд, Службени гласник, 2011.
  3. Милутиновић Ирина, „Медијски систем и национални интерес у контексту евроинтеграција: стање и перспективе Републике Српске“, Национални интерес, год. XIII, вол. 28, бр. 1, 2017.
  4. Петровић Ирена, „Промене вредносних оријентација средње класе у периоду пост-социјалистичке трансформације у Србији“, Социологија, вол. LV, бр. 3, стр. 375-394.
  5. Фајгељ Станислав, Методе истраживања понашања, Београд, Центар за примењену психологију, 2010.
  6. Филиповић Божидар, „О приватизацији и приватном власништву – квалитативни и квантитативни приступ проблему вредносне оријентације“, [рукопис у припреми за штампу], Београд, 2018.
  7. Clinton David, „The National Interest: Normative Foundations“, The Review of Politics, Vol. 48, No. 4, 1986, pp. 495–519.
  8. Nincic Miroslav, „The National Interest and Its Interpretation“, The Review of Politics, Vol. 61, No. 1, pp. 29–55.
  9. Nye Joseph Jr. “The American National Interest and Global Public Goods“, International Affairs, Vol. 78, No. 2, pp. 233–244, 2002.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2018 УДК 323.1:321.01 137-154
ç