1/2020
PERIODIKA

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ‒ IZMEĐU PRAVNE NORME I STVARNOSTI

Predmet ovog članka je model besplatne pravne pomoći u Srbiji koji se primenjuje nakon donošenja Zakona od 2018. godine. U narativnom delu ovog istraživanja težište je na analizi najvažnijih rešenja u pozitivnopravnim propisima. U odnosu na druge pravne sisteme u Srbiji je uspostavljen osoben . . .

1/2020
PERIODIKA

STRATEGIJA KOMUNIKACIJE GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA -PRIMERI DVA SEKRETARIJATA

Predmet rada predstavlja osvrt na komunikacijske alate javne uprave Republike Srbije, kojima možemo sagledati strategiju komunikacije zaposlenih u kontaktu sa građanima. Ovu njihovu strategiju, pomsatramo na primeru gradske uprave grada Beograda i sekretarijata u okviru iste. Polazimo, najpre od definicije . . .

1/2020
PERIODIKA

OBRAZOVNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE: STANDARDI I IZAZOVI REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU USAGLAŠAVANJA

Kao država koja kao svoj glavni spoljnopolitički cilj ima članstvo u EU, Republika Srbija od 2014. godine vodi pregove za članstvo u Uniji. Taj proces podrzumeva pregovore koji su podeljeni u 35 poglavlja. Jedno od dva poglavnja koje je privremeno zatvoreno je poglavlje 26 koje se odnosi na obrazovanje . . .

1/2020
PERIODIKA

KLJUČNI IZAZOVI REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH PROMENA

U procesu pregovora za stupanje u članstvo Evropske unije, Srbija se suočava sa brojnim izazovima i preprekama. Prema brojnim procenama, pregovori u vezi sa politikama obuhvaćenim Poglavljem 27 će biti među najzahtevnijim u celokupnom pregovaračkom procesu. Cilj ovog rada je da ispita da li su . . .


ç