2-3/2018
PERIODIKA

ANALIZA ETIČKOG KODEKSA SOCIJALNOG RADA U REPUBLICI SRPSKOJ - MEĐUNARODNA I REGIONALNA PERSPEKTIVA

U radu je predstavljena komparativna analiza etičkog kodeksa Saveza regionalnih udruženja stručnih radnika u socijalnoj zaštiti RS, u odnosu na međunarodni etički kodeks socijalnog rada sa jedne, te etičke kodekse udruženja socijalnih radnika Srbije, Hrvatske i Slovenije. Cilj rada jeste utvrditi . . .

2-3/2018
PERIODIKA

POMOĆ U KUĆI - SOCIJALNO PRIHVATLJIV I EKONOMSKI EFIKASAN OBLIK SOCIJALNE ZAŠTITE

Cilj ovoga saopštenja ogleda se u težnji da podstakne i podrži razvoj takve javne politike koja dobar odgovor na izazove savremenog društva pronalazi u obezbeđivanju usluga kojima se pruža pomoć čoveku u njegovom domu, porodici i odabranom životnom okruženju u svim periodima života. Ovaj rad, . . .

2-3/2018
PERIODIKA

ANALIZA KRITIKA LJUDSKIH PRAVA

Ljudska prava smatraju se jednim od najvećih dostignuća današnjice, ali su, isto tako, predmet žestokih kritika. Rad se bavi kritičkom analizom šest kritika ljudskih prava: realističkom, utilitrističkom, marksističkom, kulturno-relativističkom ili partikularističkom, feminističkom i post-kolonijalnom. . . .

2-3/2018
PERIODIKA

ZAŠTITA SOCIJALNIH PRAVA PUTEM USTAVNE ŽALBE

U ovom radu autori analiziraju ključne aspekte ustavne žalbe kao sredstva za zaštitu socijalnih prava. Prvi deo rada je posvećen objašnjenju pojma socijalnih prava i međunarodnim instrumenata kojima se predviđaju ljudska prava, kao i osnovnim načelima u Ustavu Republike Srbije koja se odnose . . .


ç