2/2020
PERIODIKA

REFLEKSIJE O PRAVNOM NIHILIZMU

Pravni nihilizam se u tekstu rada poima kao selektivna, proizvoljna i neformalna političko-komandna primena prava koja rezultira njegovom zloupotrebom. Kao pravni nihilisti detektuju se politički akteri, pravosudni funkcioneri i građani i sve njih karakteriše deficitarna pravna svest koja se ogleda . . .

2/2020
PERIODIKA

U IŠČEKIVANJU USTAVNIH PROMENA – IZMEĐU DE IURE I DE FACTO NEZAVISNOSTI SUDSTVA

U radu autor najpre ukazuje na osnovna obeležja nezavisnosti sudstva kao načela koje je od ključne važnosti za ostvarivanje vladavine prava. On naročito insistira na teorijskom razlikovanju de iure i de facto nezavisnosti. Potom autor analizira ustavne i zakonske propise, dajući kratak osvrt na . . .

2/2020
PERIODIKA

KONTINUIRANI KRIVIČNOPRAVNI INTERVENCIONIZAM – NA RASKRŠĆU POLITIKE I PRAVA

Polazeći od pretpostavke da je krivično pravo ultima ratio societatis, kao instrument državne reakcije na kriminalitet, ta da je kao takvo zasnovano na pravno-dogmatskim načelima o sopstvenoj izuzetnosti, supsidijarnosti i fragmentarnosti, koja podrazumevaju relativno konzervativan karakter ove naglašeno . . .


ç