3/2019
PERIODIKA

ODNOS IZMEĐU BIOLOŠKE DECE HRANITELJA I DECE NA HRANITELJSTVU (PERSPEKTIVA BIOLOŠKOG DETETA)

Fokus stručnih službi ali i istraživačkog rada kada govorimo o porodičnom smeštaju je prevashodno usmeren na podršku deci na smeštaju i hraniteljima. Sa druge strane, biološka deca hranitelja i pogled na hraniteljstvo iz njihove perspektive, njihov doživljaj o hraniteljstvu, njihov odnos sa . . .

3/2019
PERIODIKA

ISTICANjE VAŽNOSTI PRAVA DECE NA ALTERNATIVNOM STARANjU SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVO NA IDENTITET I PRAVO NA PARTICIPACIJU

Deca u sistemu alternativne brige zaslužuju jednake mogućnosti i jednako poštovanje prava kao i deca koja žive u biološkim porodicama. Neophodno je da prava dece na alternativnom staranju imaju centralno mesto u svim procesima brige. Njihova prava i dobrobit zahtevaju posebnu pažnju i moraju se . . .

3/2019
PERIODIKA

ALTERNATIVNO STARANJE ZA DECU MIGRANTE/TRAŽIOCE AZILA BEZ PRATNJE RODITELJA ILI STARATELJA U SRBIJI

Alternativno staranje označava formalni ili neformalni oblik zbrinjavanja deteta/mlade osobe do 18. odnosno 26. godine ukoliko je na redovnom školovanju, koji traje makar jednu noć kada je dete izvan roditeljskog doma, bez obzira na to da li je usledio nakon presude suda ili odluke organa starateljstva, . . .

3/2019
PERIODIKA

PROGRAM PODRŠKE PORODICAMA DECE UKLJUČENE U ŽIVOT I/ILI RAD NA ULICI I DECE U RIZIKU

Kompleksnost fenomena dece koja žive i/ili rade na ulici ili su u riziku, usled interakcije njihovih individualnih karakteristika i odrastanja u otežavajućem socijalnom okruženju, zahteva multidisiplinarnost, interresorni i integrativni pristup. Pored individualnog rada sa decom, podrška porodicama . . .


ç