Uputstva za autore

Redakcija časopisa Srpska politička misao prihvata radove koji su uređeni na sledeći način.

Radovi koji nisu usklađeni sa datim uputstvima neće biti razmatrani za objavljivanje u časopisu.

Za pisanje rada koristiti ćirilično pismo.

Tekst pisati u fontu Times New Roman, veličina fonta 12, sa uvučenim pasusima i proredom 1,5 i marginama Normal 2,5 cm.

Obim rada ne sme biti veći od 36.000 karaktera sa razmakom (prilikom provere broja karaktera koristiti: Review/Word Count/Character (with spaces) – aktivirati opciju Include textboxes, footnotes and endnotes.

Ime i prezime autora se piše na sredini, malim slovima – Bold i Italic (font 12).

Afilijacija se piše ispod imena autora na sredini, malim slovima – Italic (font 12). Ukoliko je autor zaposlen na fakultetu, nakon navođenja fakulteta, navodi se i univerzitet (npr. Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu). Ukoliko je autor zaposlen na institutu, navodi se i grad u kome se institut nalazi (npr. Institut za političke studije, Beograd).

Naslov se piše na sredini, velikim slovima – Bold (font 14). Fusnota pored naslova služi za navođenje naziva i broja projekta u okviru koga je članak napisan.

Sažetak se piše ispod naslova na sredini malim slovima veličina fonta 12. Ispod toga piše se tekst sažetka u obimu od 100 do 250 reči – font 12, Justify. Sažetak sadrži predmet analize, cilj rada, korišćene teorijsko-metodološke pristupe, rezultate i zaključke rada.

Ključne reči se pišu ispod teksta sažetka malim slovima (font 12), i odvajaju zarezom. Navodi se od 5 do 10 ključnih reči.

Podnaslovi se pišu na sredini, velikim slovima – Bold (font 12) i numerišu se arapskim brojevima. Ukoliko podnaslov sadrži više celina, one se takođe označavaju arapskim brojevima, i to: 1.1. – malim običnim slovima Bold (font 12).

Način citiranja:

Fusnote u formi napomena se daju na dnu strane u kojoj se nalazi komentarisani deo teksta ili navođene literature. Fusnote unositi komandom Insert – Reference – Footnote. Fusnote se pišu u fontu Times New Roman, veličina slova 10. Fusnote treba poravnati po levoj i desnoj margini, odnosno izabrati opciju Justify.

Prilikom navođenja fusnota rukovoditi se sledećim uputstvima:

  •  prilikom navođenja monografije/knjige fusnota mora sadržati:

Ime i prezime autora, naslov rada kurzivom (Italic), naziv izdavača, mesto, godinu izdanja i broj strane.
Primer: Kristofer Koker, Sumrak zapada, Dosije, Beograd, 2006, str. 54.

  • prilikom navođenja članaka iz časopisa:

Ime i prezime autora, naziv članka pod navodnicima, naziv časopisa kurzivom (Italic), naziv izdavača, mesto izdavanja, broj, godina izlaženja i broj strane.
Primer: Miša Stojadinović, „Od teorije socijalnih konflikata do njihovih rešenja“, Politička revija, Institut za političke studije, Beograd, br. 04/2009, str. 67.

  •  prilikom navođenja zbornika radova/poglavlja iz knjige:

Ime i prezime autora, naziv rada pod navodnicima, naziv zbornika/poglavlja kurzivom (Italic), imena i prezimena priređivača zbornika u zagradi, naziv izdavača, mesto izdanja, godina izdanja, broj strane.
Primer: Dejana Vukčević, ,,Srbija i pridruživanje Evropskoj uniji‘‘, u zborniku: Srbija – politički i institucionalni izazovi (priredili: Momčilo Subotić, Živojin Đurić), Institut za političke studije, Beograd, 2008, str. 239.

  •  prilikom navođenja izvora sa Interneta (ne smeju preći više od 10% korišćene literature):

Ime i prezime autora, naslov članka kurzivom (Italic), punu internet adresu i datum pristupa.
Primer: Karen Devine, Stretching the IR theoretical spectrum of debate on Irish neutrality: arguments and evidence in favor of a critical social constructivist framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013

  •  prilikom navođenja arhivske građe:

mora da sadrži naziv institucije u kojoj se građa čuva, fond, fasciklu (ukoliko ima), naziv dokumenta (ako nema naziva dokumenta određuje se tako da odgovori na pitanja: ko? kome? šta?), mesto, datum.
Primer: Arhiv Srbije, MID, K-T, f 2, r93/1894, Izveštaj Ministarstva inostranih dela o postavljenju konzula, Beograd, 19. april 1888.

  •  prilikom navođenja propisa/zakona:

Punim nazivom propisa/zakona, kurzivom glasilo u kome je propis objavljen, broj i godina objavljivanja.
Primer: Zakon o izvršnom postupku – ZIP, Službeni glasnik RS, br. 125/04.

  •   prilikom navođenja publikacija u novinama:

Ime i prezime autora, naziv članka pod navodnicima, naziv novine kurzivom, datum objavljivanja.
Primer: Slobodan Kljakić, „Čerčilov rat zvezda protiv Hitlera“, Politika, 21. 12. 2004.

  •   kod ponovljenog citiranja istog izvora uzastopno na istoj strani koristiti:

Isto, broj strane

Primer: Kristofer Koker, Sumrak zapada, Dosije, Beograd, 2006, str. 54.
Isto, str. 55

  •   kod ponovljenog citiranja istog izvora ukoliko nije uzastopno i na istoj strani koristiti:

Ime, prezime autora, naziv izvora, nav.delo, broj strane.

Primer: Kristofer Koker, Sumrak zapada, Dosije, Beograd, 2006, str. 54.
Kristofer Koker, Sumrak zapada, nav.delo, str. 54.

Kod unosa tabela i grafikona koristiti:

Iznad tabele/grafikona centrirano piše se Tabela/Grafikon, redni broj, naziv tabele, veličina fonta 10.
Ispod tabele/grafikona piše se Izvor: navesti izvor po pravilima citiranja za fusnote, veličina fonta 10.
Literatura se navodi na isti način kao i u fusnotama, s tim što se prvo navodi prezime, pa ime autora. Literatura je poređana po azbučnom redu za izvore na ćiriličnom pismu, koji se prvi navode, a zatim po abecednom redu za izvore na latinici. Za članke iz časopisa, zbornika kao i za poglavlja u knjigama potrebno je navesti od koje do koje strane je članak ili poglavlje u zborniku/knjizi. Literatura sadrži samo izvore koji su navedeni u fusnotama.

Nakon literature, latiničnim pismom navesti ime i prezime autora na sredini – Bold (font 12), ispod toga naslov rada na engleskom velikim slovima – Bold (font 14).

Rezime (Resume) se piše na sredini, malim slovima – Bold (font 12). Ispod toga piše se tekst rezimea na engleskom jeziku u obimu do 1/10 dužine članka. Rezime sadrži rezultate i zaključke istraživanja do kojih je autor došao u svom radu i to znatno šire nego u sažetku.

Ključne reči (Keywords) se pišu malim slovima (font 12) i odvajaju zarezom.

Radovi koji se predaju za objavljivanje moraju da se zasnivaju na novijoj literaturi, posebno na izvorima, tj. radovima koji su objavljeni u naučnim časopisima politikološke tematike.

Rokovi za dostavljanje radova su: 1. februar, 1. maj, 1. avgust, 1. novembar.

Autori  su  u  obavezi  da  prilikom  slanja  radova  dostave  i izjavu da taj rad nije ranije objavljivan, tj da rad nije autoplagijat  ili plagijat. Izjavu možete preuzeti OVDE.

Ovde možete preuzeti šablon po kome možete urediti rad.(šablon je moguće koristiti i snimiti samo u docx formatu).

Tekstove slati u elektronskom obliku na adresu:

[email protected]

Prijavi se za newsletter

ç