Uputstva za autore

Redakcija časopisa Nacionalni interes prihvata radove koji su uređeni na sledeći način.

Radovi koji nisu usklađeni sa datim uputstvima neće biti razmatrani za objavljivanje u časopisu.

Za pisanje rada koristiti ćirilično pismo.

Tekst pisati u fontu Times New Roman, veličina fonta 12, sa uvučenim pasusima i proredom 1,5 i marginama Normal 2,5 cm.

Obim rada ne sme biti veći od 36.000 karaktera sa razmakom (prilikom provere broja karaktera koristiti: Review/Word Count/ Character (with spaces) – aktivirati opciju Include textboxes, footnotes and endnotes.

Ime i prezime autora se piše na sredini, malim slovima – Bold i Italic (font 12).

Afilijacija se piše ispod imena autora na sredini, malim slovima – Italic (font 12). Ukoliko je autor zaposlen na fakultetu, nakon navođenja fakulteta, navodi se i univerzitet (npr. Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu). Ukoliko je autor zapo- slen na institutu, navodi se i grad u kome se institut nalazi (npr. Institut za političke studije, Beograd).

Naslov se piše na sredini, velikim slovima – Bold (font 14). Fusnota pored naslova služi za navođenje naziva i broja projekta u okviru koga je članak napisan.

Sažetak se piše ispod naslova na sredini malim slovima veličina fonta 12. Ispod toga piše se tekst sažetka u obimu od 100 do 250 reči – font 12, Justify. Sažetak sadrži predmet analize, cilj rada, korišćene teorijsko-metodološke pristupe, rezultate i zaključke rada.

Ključne reči se pišu ispod teksta sažetka malim slovima (font 12), i odvajaju zarezom. Navodi se od 5 do 10 ključnih reči.

Podnaslovi se pišu na sredini, velikim slovima – Bold (font 12) i numerišu se arapskim brojevima. Ukoliko podnaslov sadrži više celina, one se takođe označavaju arapskim brojevima, i to: 1.1. – malim običnim slovima Bold (font 12).

Način citiranja:

Fusnote u formi napomena se daju na dnu strane u kojoj se nalazi komentarisani deo teksta ili navođene literature. Fusnote unositi komandom Insert – Reference – Footnote. Fusnote se pišu u fontu Times New Roman, veličina slova 10. Fusnote treba poravnati po levoj i desnoj margini, odnosno izabrati opciju Justify

Prilikom navođenja fusnota rukovoditi se sledećim uput­stvima:

  • prilikom navođenja monografije/knjige fusnota mora sadržati:

Ime i prezime autora, naslov rada kurzivom (Italic), naziv izdavača, mesto, godinu izdanja i broj strane.

Primer: Kristofer Koker, Sumrak zapada, Dosije, Beograd, 2006, str. 54.

  • prilikom navođenja članaka iz časopisa:

Ime i prezime autora, naziv članka pod navodnicima, naziv časopisa kurzivom (Italic), naziv izdavača, mesto izdavanja, broj, godina izlaženja i broj strane.

Primer: Miša Stojadinović, „Od teorije socijalnih konflikata do njihovih rešenja“, Politička revija, Institut za političke studije, Beograd, br. 04/2009, str. 67.

  • prilikom   navođenja   zbornika   radova/poglavlja   iz knjige:

Ime i prezime autora, naziv rada pod navodnicima, naziv zbornika/poglavlja kurzivom (Italic), imena i prezimena priređivača zbornika u zagradi, naziv iz- davača, mesto izdanja, godina izdanja, broj strane.

Primer: Dejana Vukčević, ,,Srbija i pridruživanje Evropskoj uniji‘‘, u zborniku: Srbija – politički i institucionalni izazovi (priredili: Momčilo Subotić, Živojin Đurić), Institut za političke studije, Beograd, 2008, str. 239.

  • prilikom  navođenja  izvora  sa  Interneta  (ne  smeju preći više od 10% korišćene literature):

Ime i prezime autora, naslov članka kurzivom (Ital- ic), punu internet adresu i datum pristupa.

Primer:  Karen  Devine,  Stretching  the  IR  theoreti- cal spectrum of debate on Irish neutrality: arguments and evidence in favor of a critical social constructivist framework of understanding, Internet, http://doras.dcu. ie/609/1/int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013

  • prilikom navođenja arhivske građe:

mora da sadrži naziv institucije u kojoj se građa čuva, fond, fasciklu (ukoliko ima), naziv dokumenta (ako nema naziva dokumenta određuje se tako da odgovori na pitanja: ko? kome? šta?), mesto, datum.

Primer: Arhiv Srbije, MID, K-T, f 2, r93/1894, Izveštaj Ministarstva inostranih dela o postavljenju konzula, Beograd, 19. april 1888.

  • prilikom navođenja propisa/zakona:

Punim nazivom propisa/zakona, kurzivom glasilo u kome je propis objavljen, broj i godina objavljivanja.

Primer: Zakon o izvršnom postupku – ZIP, Službeni glasnik RS, br. 125/04.

  • prilikom navođenja publikacija u novinama:

Ime i prezime autora, naziv članka pod navodnicima, naziv novine kurzivom, datum objavljivanja

Primer:  Slobodan  Kljakić,  „Čerčilov  rat  zvezda protiv Hitlera“, Politika, 21. 12. 2004.

  • kod ponovljenog citiranja istog izvora uzastopno na istoj strani koristiti:

Isto, broj strane

Primer: Kristofer Koker, Sumrak zapada, Dosije, Beograd, 2006, str. 54. Isto, str. 55

  • kod ponovljenog citiranja istog izvora ukoliko nije uzastopno i na istoj strani koristiti:

Ime,  prezime  autora,  naziv  izvora,  nav.delo,  broj strane.

Primer: Kristofer Koker, Sumrak zapada, Dosije, Beograd, 2006, str. 54.

Kristofer Koker, Sumrak zapada, nav. delo, str. 54.

Kod unosa tabela i grafikona koristiti:

Iznad tabele/grafikona centrirano piše se Tabela/Grafikon, redni broj, naziv tabele, veličina fonta 10.

Ispod tabele/grafikona piše se Izvor: navesti izvor po pravilima citiranja za fusnote, veličina fonta 10.

Literatura se navodi na isti način kao i u fusnotama, s tim što se prvo navodi prezime, pa ime autora. Literatura je poređana po azbučnom redu za izvore na ćiriličnom pismu, koji se prvi navode, a zatim po abecednom redu za izvore na latinici.

Za članke iz časopisa, zbornika kao i za poglavlja u knjigama potrebno je navesti od koje do koje strane je članak ili poglavlje u zborniku/knjizi.

Literatura sadrži samo izvore koji su navedeni u fusno­tama.

Nakon literature, latiničnim pismom navesti ime i prezime autora na sredini – Bold (font 12), ispod toga naslov rada na engles- kom velikim slovima – Bold (font 14).

Rezime (Resume) se piše na sredini, malim slovima – Bold (font 12). Ispod toga piše se tekst rezimea na engleskom jeziku u obimu do 1/10 dužine članka. Rezime sadrži rezultate i zaključke istraživanja do kojih je autor došao u svom radu i to znatno šire nego u sažetku.

Ključne reči (Keywords) se pišu malim slovima (font 12) i odvajaju zarezom.

Radovi koji se predaju za objavljivanje moraju da se zasnivaju na novijoj literaturi, posebno na izvorima, tj. radovima koji su objavljeni u naučnim časopisima politikološke tematike.

Autori  su  u  obavezi  da  prilikom  slanja  radova  dostave  i izjavu da taj rad nije ranije objavljivan, tj da rad nije autoplagijat  ili plagijat. Izjava može da se preuzme OVDE.

Ovde možete preuzeti šablon po kome možete urediti rad.(šablon je moguće koristiti i snimiti samo u docx formatu).

Tekstove slati u elektronskom obliku na adresu [email protected]

Prijavi se za newsletter

ç