About journal

Predmet istraživanja ovog naučnog rada su pojedina institucionalna rešenja predviđena u političkim sistemima koja dovode do umanjenja demokratskih kapaciteta u procesima političkog odlučivanja. Cilj istraživanja je: da se utvrde institucionalni entiteti koji najviše doprinose procesu umanjenja demokratskog odlučivanja, da se sagledaju procesi koji dovode do umanjenja demokratskih kapaciteta, da se ponud”Administracija i javne politike” je naučni časopis čija je oblast interesovanja javna uprava i analiza javnih politika. Aktuelnost ovih tema je evidentna kako u zemljama u tranziciji, tako i u razvijenijim državama. Savremeni procesi složenih upravnih sistema zahtevaju kontinuirano proučavanje, kako kroz posmatranje i analizu iz ugla teorije tako i kroz traženje konkretnih načina za rešavanje brojnih problema sa kojima se suočava moderna administracija u praksi. Sa druge strane, analiza javnih i praktičnih politika, ne samo u lokalnom i nacionalnom, već i u globalnom kontekstu, ima sve veći značaj u oblasti društvenih nauka. Naučno proučavanje javnih politika treba da doprinese novoj perspektivi sagledavanja savremenih društvenih procesa i ponudi rešenja za unapređenje stanja u brojnim oblastima, od čega najveću korist imaju sami građani. Redakcija namerava da kroz radove istraživača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva ponudi odgovore na probleme sa kojima se suočava javna administracija, kao i da ponudi modele redizajniranja javnih politika u Republici Srbiji, te da doprinese njihovoj analizi i proučavanju.
Časopis izlazi tri puta godišnje.
e rešenja koja bi podigla institucionalni nivo demokratskog odlučivanja navišu skalu.

Sign up for newsletter

ç