2/2019
PERIODIKA

JAVNI SLUŽBENIK KAO KRIMINALNI PREDUZETNIK: U KOJOJ MERI KRIVIČNI PROGON PODUPIRE INTEGRITET?

Rad analizira da li i u kojoj meri normativni i institucionalni okvir krivičnog progona može da bude delotvoran vid spoljne kontrole integriteta javnih službenika sa kriminalnim „preduzetničkim duhom”. Autor polazi od pretpostavke da valjano osmišljena i dosledno sprovedena politika krivičnog . . .

2/2019
PERIODIKA

DIREKTIVE EVROPSKE UNIJE U OBLASTI JAVNIH NABAVKI I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Direktive Evropskog parlamenta i Saveta 2014/23/EU o dodeli ugovora o koncesiji i 2014/24/EU o javnoj nabavci definišu jasna i nedvosmislena pravila za dodelu ugovora o koncesijama na nivou Evropske unije. Uz to, razumevanje instituta javne nabavke, kao instrumenta kojim se osigurava najefikasnije korišćenje . . .

2/2019
PERIODIKA

ANALIZA NAJBOLJIH PRAKSI ZAŠTITE UZBUNJIVAČA

Uspostavljanje zakonske zaštite uzbunjivača predstavlja relativno novo zakonsko područje regulisanja. Izuzimajući Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju, većina zakona o zaštiti uzbunjivača doneta je u poslednjih desetak godina. Imajući to u vidu, potrebno je naglasiti da još uvek ne . . .

2/2019
PERIODIKA

ULOGA REM-A U MONITORINGU IZBORNIH KAMPANJA U SRBIJI – IZBORNE KAMPANJE 2016., 2017. I 2018. GODINE

U ovom radu izvršićemo analizu rada REM-a u pogledu nadzora elektronskih medija u toku izbornih kampanja 2016, 2017. i 2018. godine. Cilj ovog rada je prvo, da utvrdi zašto Savet REM-a nije objavio izveštaj o nadzoru nad radom emitera tokom izborne kampanje za parlamentarne izbore 2016. i da li . . .


ç